Institutionen för data- och systemvetenskap
Läs mer om institutionen på dess webbplats.

Ämne/ämnesbeskrivning

Konceptuell modellering och särskilt dess fokus på verksamhetsmodellering är ett forskningsområde som bidrar till att utveckla och anpassa användningen av informationssystem till organisationens operativa behov genom att utveckla metoder och verktyg för att ta fram affärskrav och designa informationssystemlösningar. Forskning inom konceptuell modellering handlar om teorier, metoder och verktyg för kunskapshantering, representation och analys för att skapa kravspecifikation för organisations- och systemdesign. Konceptuell modellering är kärnan i många framgångsrika forsknings- och tillämpningsområden, såsom kravhantering, systemanalys, företagsarkitektur och kapacitetshantering.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen att bedriva egen forskning inom området för anställningen. Dessutom ingår undervisning, kursutveckling och att ha kursansvar på samtliga nivåer inom området för utlysningen, samt delta i administrativt arbete. Exempel på innehåll i kurserna är kravhantering, objekt-orienterad systemanalys och design, modellbaserat utvecklingsverktyg, samt IT i organisationer. Den sökande förväntas handleda kandidat- och magisteruppsatser inom ämnesområdet samt delta i administrativt arbete.

Den sökande kommer att vara delaktig i utvecklingen av institutionens samarbete med näringslivet och andra forskningsinstitutioner inom området.

Anställningen delas mellan forskning 55 procent och undervisning 45 procent.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom området konceptuell modellering, verksamhetsmodellering, kravhantering samt utveckling av modelleringsmetod visad genom publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet inom området konceptuell modellering, verksamhetsmodellering samt kravhantering visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Om anställningen

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg (”tenure track”) och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst 4 år. Anställningen kan förlängas högst två år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. 

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för humanvetenskaps beslutade kriterier (Dnr SU FV-1464-23).

Ansökan om befordran ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Anställningens längd är fyra år. 

Vi erbjuder

Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.

Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Jelena Zdravkovic, tfn 08-16 49 94, jelenaz@dsv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggare Kay Artle, tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-1944-24
Facklig företrädare
  • Saco-S, saco@saco.su.se
  • ST/OFR, st@st.su.se
  • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-25

Tillbaka till lediga jobb