Institutionen för lingvistik är med sina 80-talet medarbetare en av de större språkvetenskapliga institutionerna vid Humanistiska fakulteten. Verksamheten utgörs av undervisning till cirka 30 procent, och 70 procent forskning, varav en stor del är externfinansierad.  Mer information om oss finns på vår hemsida: https://www.su.se/institutionen-for-lingvistik/

Ämnesbeskrivning

Lingvistik, med inriktning mot datorlingvistik. Datorlingvistik är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som sysslar med datormodeller av naturligt språk. Datorlingvistik är också en forsknings- och undervisningsprofil vid Institutionen. Forskning inom datorlingvistik har bedrivits sedan 1960-talet. 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av 60% forskning och 40% undervisning, kursutveckling, handledning och examination på olika nivåer i lingvistik, framför allt inom datorlingvistik, men även annan lämplig undervisning inom institutionens befintliga kursutbud. Inom utbudet finns bland annat kurser i datorsystem, programmering och maskininlärning, talanalys, matematik, statistik, korpuslingvistik, uppsats- och projektarbete, semantik, samt en introduktionskurs i lingvistik. Kurserna ges på kandidat- och masternivå. Innehavaren förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, engagera sig i institutionens forskning samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt med inriktning på datorlingvistik. samt att utveckla ämnet vidare. De två anställningarna ska ha olika inriktningar och täcka olika kompetensbehov som tillsammans kompletterar varandra enligt institutionens behov.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor i datorlingvistik är den som har avlagt relevant doktorsexamen (t.ex. i lingvistik, datorlingvistik, språkteknologi, talteknologi eller datavetenskap), har dokumenterad vetenskaplig kompetens inom datorlingvistik, och har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan  har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.  Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild och lika vikt fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom lingvistik med inriktning mot datorlingvistik. Stor vikt fästes även vid bredden på dessa skickligheter. Bredden på den pedagogiska skickligheten avser förmåga att undervisa inom ämnena för institutionens kursutbud. Bredden på den vetenskapliga skickligheten avser förmåga att driva ämnesöverskridande forskningsprojekt, i linje med övrig forskning som bedrivs på institutionen.

Ett kvantitativt försteg hos en sökande till denna meriteringsanställning, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under en längre tid, ska inte vara utslagsgivande.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar sådan utbildning om minst 7,5 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Meriterande är även genomgången forskarhandledarutbildning. 

Institutionen fäster stor vikt vid god samarbetsförmåga samt förmåga och beredskap att åta sig administrativa uppdrag inom institutionen.

Stockholms universitet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Särskilt meriterande är:

 • dokumenterad förmåga att undervisa ett kursutbud relevant för 
  institutionen,
 • erfarenhet av att delta i, söka och få externa forskningsmedel,
 • dokumenterad administrativ skicklighet.

Meriterande är:

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att 
  informera om forskning och utvecklingsarbete,
 • handledning på forskarnivå,
 • dokumenterad förmåga till tvärvetenskapligt samarbete, 
  företrädesvis inom något av de områden där forskning bedrivs på institutionen,
 • färdigheter i svenska (eller norska eller danska)

Om anställningen

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg (”tenure track”) och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst 4 år. Anställningen kan förlängas högst två år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. 

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för humanvetenskap.

Ansökan om befordran ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska. Vid befordran till universitetslektor förväntas den anställde kunna undervisa på svenska och behärska svenska i skrift.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Mattias Heldner, tfn 08-16 1988, mattias.heldner@ling.su.se eller av ämnesansvarig docent Robert Östling, robert@ling.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Läraranställningar: instruktioner och ansökningsmall
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer SU FV-2167-24
Facklig företrädare
 • Saco-S, saco@saco.su.se
 • ST/OFR, st@st.su.se
 • Seko, seko@seko.su.se
Publicerat 2024-06-25
Sista ansökningsdag 2024-08-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb